Poučenie spotrebiteľa

Predávajúci: Walachia s.r.o., IČO: 60720344, miestom podnikania Osvobození V 163, 763 16 Fryšták, prevádzkovateľ e-shopu www.stavebnicewalachia.sk
 
Predmetom kúpy je tovar objednaný Kupujúcim na e-shope www.stavebnicewalachia.sk
 
Práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami Predávajúceho. Spôsob platby za tovar bol Kupujúcim zvolený pri zostavovaní objednávky v hotovosti (na dobierku) alebo bankovým prevodom na účet predávajúceho, číslo účtu 210325196/0300.
IBAN CZ7503000000000210325196
SWIFT CEKOCZPP
 
Náklady na dodanie predmetu kúpy nesie Kupujúci, a to vo výške, s ktorou bol oboznámený pri uzavretí zmluvy Práva kupujúceho vznikajúce z chybného plnenia, práva záruky a ďalšie podmienky pre uplatnenie týchto práv Kupujúcim voči Predávajúcemu sú stanovené vo Všeobecných obchodných podmienkach Predávajúceho.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s Predávajúcim mimo jeho priestory obvyklé na podnikanie alebo pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku v lehote 14 dní odo dňa dodania tovaru, a to bez udania dôvodu, ak zákon neustanovuje alebo Všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho inak.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nie je Kupujúci povinný využiť Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej s Predávajúcim.

Kupujúci je povinný o svojom odstúpení od zmluvy informovať Predávajúceho formou jednostranného právneho rokovania, a to listom zaslaným na korešpondenčnú adresu Predávajúceho Osvobození V 163, 763 16 Fryšták. V prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy znáša Kupujúci náklady spojené s vrátením predmetu kúpy Predávajúcemu.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Stiahnuť formulár na odstúpenie od zmluvy - verzia .docx nebo verzia .pdf

(Vyplňte tento formulár a odošlite ho späť len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy. Formulár je potrebné vytlačiť, podpísať a zaslať naskenovaný na e-mailovú adresu walachia@walachia.com, prípadne ho vložiť do zásielky s vráteným tovarom).